submit


ການ ແມ່ນເປັນລະບົບ ຂອງຄວາມໄວ-ວັນທີອອນໄລນ໌. ມັນແມ່ນເປີດໃຫ້ທຸກຄົນ,ດັ່ງນັ້ນຈະນັບຖືຂອງຄົນອື່ນ. ການ ທ່ານ ການຕິດຕໍ່ ສ້ວຍຄວາມທີ່ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ຍັງຍັງຄິດວ່າທ່ານສາມາດຕອບສະຫນອງແມ່ຍິງຫຼືຜູ້ຊາຍຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ. ເປັນທີ,ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ຖືກຕ້ອງສ້ວຍ

About