ບໍ່ເຄິ່ງທີ່ສອງ? ບໍ່,ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຈະສືບຕໍ່ເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃນເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວຮູບພາບ. ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບທ່ານ,ແຕ່ ມຮູ້ສຶກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຜອັບອາຍ,ຊອກຫາຢູ່ໃນບາງຮູບພາບຂອງເດັກຍິງຈາກເວັບໄຊວັນ.ແທ້,ເກີນຄວາມລະອາຍ.

ແຕ່ລະຮູບພາບແມ່ນເປັນແທ້ຈິງເປັນເອກະລັກ

ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີທ່ານໄປ

About