ດອກ

ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວຮູ້ສຶກກະຕຸ້ນການທົດສອທ່ານໄຊຊະນະນີ້

ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານມີຄວາມມ່,ຫວັງວ່າທ່ານຄືມັນ)

About