submit


ໂດຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານນໍາທິດທີ່ທ່ານຮັບການນໍາໃຊ້ຂອງການສັງລວມສະຖິຕິຂອງການສົນທະນາແລະສະເຫນີການບໍລິການແລະການສະຫນອດັດແປງໃຫ້ການສູນດອກເບ້ຍ. ຂໍທັງຫມສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າດຽວໂດຍບໍ່ມີການເດັກນ້ອຍແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະຊອກຫາສະຫະລັດ.ລັດ. ເອື້ອຍນີ້ວັນທີເວັບໄຊສໍາລັບການທີ່,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກຈາກທ່ານກັບຂ້າພະເຈົ້າຍ່າງລົດຊາດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຮ້າຍແຮງ

About