ໂດຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານນໍາທິດທີ່ທ່ານຮັບການນໍາໃຊ້ຂອງການສັງລວມສະຖິຕິຂອງການສົນທະນາແລະສະເຫນີການບໍລິການແລະການສະຫນອດັດແປງໃຫ້ການສູນດອກເບ້ຍ

ເອື້ອຍນີ້ວັນທີເວັບໄຊສໍາລັບການທີ່,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກຈາກທ່ານກັບຂ້າພະເຈົ້າຍ່າງລົດຊາດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຮ້າຍແຮງ

About