ຜົນ ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະແຕ່ງງານຂອງຕົນຫມັ້ນ,ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນ,ທີ່ເຂົາຕ້ອງທໍາລາຍຂອງຕົນຢ້ານພໍ່, ປາບປາມອະດີດແທນ,ໃນ ຂອງນ້ນ

About